ใช้ Golang กับ MongoDB ผ่าน mgo

error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version