go get private repo ทำอย่างไร

น่าจะมีหลายคนที่เริ่มใช้ go ในองค์กร บริษัทของตัวเอง บางคนเริ่มมีหลายโปรเจ็ค และอยากเอาของที่ใช้ซ้ำๆกันในหลายๆโปรเจ็คนั้น แยกออกไปเป็น library แล้วใช้ go get เข้ามาแทน ซึ่งผมเองก็เริ่มอยากทำแบบนั้นเหมือนกัน วันนี้เลยเอาประสบการณ์มาเหลาให้กันฟัง ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

Continue reading →