ทำ forEach เลียนแบบ Java 8

Golang นั้นรองรับการเขียน Anonymous function มาอยู่แล้ว และสามารถใช้ function เป็น value ได้ คือทำตัวเป็น lambda ได้นั่นเอง ตัวอย่างเช่น add := func(x, y int) int { return x+y; } เราสามารถเรียกแบบนี้ได้ result := add(10, 20) และจากที่ผมเขียนบอกไปว่า go นั้นมีการวนซ้ำในรูปแบบเท่านี้ http://golang.in.th/2015/01/08/for-loop/ ถ้าเรามีข้อมูลในลิสต์แบบนี้ members := []string {“John”, “Mike”, “Joe”} เราสามารถวนซ้ำและแสดงค่าใน slice โดยใช้ for range ได้ดังนี้ for _, m := range members { fmt.Println(m) } […]

Continue reading →